Läs bibeltext

Matt 5:43
  Ni har hört att det blev sagt: Du skall älska din nästa och hata din fiende.
Matt 5:44
Men jag säger er: älska era fiender och be för dem som förföljer er;
Matt 5:45
då blir ni er himmelske faders söner. Ty han låter sin sol gå upp över onda och goda och låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga.
Matt 5:46
Om ni älskar dem som älskar er, skall ni då ha lön för det? Gör inte tullindrivarna likadant?
Matt 5:47
Och om ni hälsar vänligt på era bröder och bara på dem, gör ni då något märkvärdigt? Gör inte hedningarna likadant?
Matt 5:48
Var fullkomliga, så som er fader i himlen är fullkomlig.
Matt 6:1
Var noga med att inte utföra era fromma gärningar i människornas åsyn, för att de skall lägga märke till er. Annars har ni ingen lön att vänta hos er fader i himlen.
Matt 6:2
När du ger allmosor, låt då inte stöta i basun för dig, som hycklarna gör i synagogorna och på gatorna för att människorna skall prisa dem. Sannerligen, de har redan fått ut sin lön.
Matt 6:3
Nej, när du ger allmosor, låt då inte vänstra handen veta vad den högra gör.
Matt 6:4
Ge din allmosa i det fördolda. Då skall din fader, som ser i det fördolda, belöna dig.
Matt 6:5
  När ni ber skall ni inte göra som hycklarna. De älskar att stå och be i synagogorna och i gathörnen för att människorna skall se dem. Sannerligen, de har redan fått ut sin lön.