Läs bibeltext

Est 9:25
Men när saken lades fram för kungen gav han - trots sitt tidigare brev - befallning om att den onda plan som Haman hade smitt mot judarna skulle slå tillbaka mot honom själv. Både han och hans söner hängdes upp på pålen.
Est 9:26
Därför fick dessa dagar namnet purim, av ordet pur.
På grund av allt det som stod i detta brev och som judarna själva hade bevittnat och upplevt,
Est 9:27
antog och fastställde de för egen räkning och för sina efterkommande och för dem som sluter sig till dem seden att oföränderligt varje år fira dessa båda dagar på föreskrivet sätt och på bestämd tid.
Est 9:28
Så skulle de dagarna kommas ihåg och firas i varje släktled, i varje familj, i varje provins och i varje stad, så att dessa purimdagar aldrig skulle glömmas bort av judarna och minnet av dem aldrig slockna bland deras efterkommande.
Est 9:29
  Drottning Ester, Avichajils dotter, och juden Mordokaj utfärdade med makt och myndighet skrivelser för att stadfästa detta andra purimbrev.
Est 9:30
Mordokaj sände dem till alla judar i de 127 provinserna i Xerxes rike med tillönskan om fred och trygghet,
Est 9:31
för att de skulle fira dessa purimdagar på bestämda tider, så som juden Mordokaj och drottning Ester hade fastställt dem och de själva inrättat dem för sig och sina efterkommande med tillbörlig fasta och klagan.
Est 9:32
Esters befallning som fastställde dessa regler för purim nedtecknades i en bok.
Est 10:1
Kung Xerxes utkrävde skatt av riket och kustprovinserna.
Est 10:2
Alla hans mäktiga dåd och bedrifter liksom beskrivningen av den upphöjelse som kungen gav Mordokaj har nedtecknats i krönikan om Mediens och Persiens kungar.
Est 10:3
Juden Mordokaj var kung Xerxes närmaste man. Han var högt ansedd bland judarna, älskad av sina bröder. Han sökte sitt folks bästa och hans ord var till gagn för hans landsmän.