Läs bibeltext

Matt 1:12
  Efter bortförandet till Babylon blev Jojakin far till Shealtiel, Shealtiel till Serubbabel,
Matt 1:13
Serubbabel till Avihud, Avihud till Eljakim, Eljakim till Asor,
Matt 1:14
Asor till Sadok, Sadok till Akim, Akim till Elihud,
Matt 1:15
Elihud till Elasar, Elasar till Mattan, Mattan till Jakob
Matt 1:16
och Jakob till Josef, Marias man; av henne föddes Jesus som kallas Kristus.
Matt 1:17
  Antalet släktled är alltså: från Abraham till David fjorton led, från David till fångenskapen i Babylon fjorton led och från fångenskapen i Babylon till Kristus fjorton led.
Matt 1:18
Med Jesu Kristi födelse förhöll det sig så: hans mor, Maria, hade blivit trolovad med Josef, men innan de hade börjat leva tillsammans visade det sig att hon var havande genom helig ande.
Matt 1:19
Hennes man Josef, som var rättfärdig och inte ville dra vanära över henne, tänkte då skilja sig från henne i tysthet.
Matt 1:20
Men när han hade beslutat sig för det uppenbarade sig Herrens ängel för honom i en dröm och sade: "Josef, Davids son, var inte rädd för att föra hem Maria som hustru, ty barnet i henne har blivit till genom helig ande.
Matt 1:21
Hon skall föda en son, och du skall ge honom namnet Jesus, ty han skall frälsa sitt folk från deras synder."
Matt 1:22
Allt detta skedde för att det som Herren hade sagt genom profeten skulle uppfyllas: