Läs bibeltext

Matt 5:38
Ni har hört att det blev sagt: Öga för öga och tand för tand.
Matt 5:39
Men jag säger er: värj er inte mot det onda. Nej, om någon slår dig på högra kinden, så vänd också den andra mot honom.
Matt 5:40
Om någon vill processa med dig för att få din skjorta, så ge honom din mantel också.
Matt 5:41
Om någon vill tvinga dig att följa med en mil i hans tjänst, så gå två mil med honom.
Matt 5:42
Ge åt den som ber dig, och vänd inte ryggen åt den som vill låna av dig.
Matt 5:43
  Ni har hört att det blev sagt: Du skall älska din nästa och hata din fiende.
Matt 5:44
Men jag säger er: älska era fiender och be för dem som förföljer er;
Matt 5:45
då blir ni er himmelske faders söner. Ty han låter sin sol gå upp över onda och goda och låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga.
Matt 5:46
Om ni älskar dem som älskar er, skall ni då ha lön för det? Gör inte tullindrivarna likadant?
Matt 5:47
Och om ni hälsar vänligt på era bröder och bara på dem, gör ni då något märkvärdigt? Gör inte hedningarna likadant?
Matt 5:48
Var fullkomliga, så som er fader i himlen är fullkomlig.