Läs bibeltext

Mark 3:13
Sedan gick han upp på berget och kallade till sig några som han hade utvalt, och de kom till honom.
Mark 3:14
Han utsåg tolv som skulle följa honom och som han skulle skicka ut att predika
Mark 3:15
och ha makt att driva ut demonerna.
Mark 3:16
Och de tolv han utsåg var: Simon, som han gav namnet Petrus,
Mark 3:17
Sebedaios son Jakob och Jakobs bror Johannes, vilka han gav namnet Boanerges, det vill säga Åskans söner,
Mark 3:18
vidare Andreas, Filippos, Bartolomaios, Matteus, Tomas, Alfaios son Jakob, Taddaios, Simon Kananaios
Mark 3:19
och Judas Iskariot, han som förrådde honom.
Mark 3:20
När Jesus kom hem samlades folket på nytt, så att han och lärjungarna inte ens kom åt att äta.
Mark 3:21
Hans anhöriga fick höra det och gav sig i väg för att ta hand om honom; de menade att han var från sina sinnen.
Mark 3:22
De skriftlärda som hade kommit ner från Jerusalem sade att han var besatt av Beelsebul och att det var med demonernas furste som han drev ut demonerna.
Mark 3:23
Han kallade dem till sig och talade till dem i liknelser: "Hur kan Satan driva ut Satan?