Läs bibeltext

Upp 14:1
Och jag såg, och se: Lammet stod på berget Sion och tillsammans med Lammet etthundrafyrtiofyra tusen som hade hans namn och hans faders namn skrivet på pannan.
Upp 14:2
Och jag hörde en röst från himlen som rösten av stora vatten och rösten av stark åska, och rösten jag hörde var som när harpspelare spelar på sina harpor.
Upp 14:3
De sjöng en ny sång inför tronen och inför de fyra varelserna och de äldste. Och ingen kunde lära sig den sången utom de etthundrafyrtiofyra tusen, de som är friköpta från jorden.
Upp 14:4
Det är de som inte har befläckat sig med kvinnor, de är rena som jungfrur. Det är de som följer Lammet vart det än går. De är friköpta från människorna som en första skörd åt Gud och Lammet.
Upp 14:5
I deras mun har det aldrig funnits någon lögn, de är fläckfria.
Upp 14:6
Och jag såg en annan ängel flyga över himlens mitt. Han hade ett evigt evangelium att förkunna för jordens invånare, för alla länder och stammar och språk och folk,
Upp 14:7
och han sade med hög röst: "Frukta Gud och ge honom er hyllning, ty stunden för hans dom är inne. Tillbe honom som har skapat himlen och jorden och havet och vattenkällorna."
Upp 14:8
  Och efter följde ännu en ängel, en andra, som sade: "Störtat, störtat är det stora Babylon, för vars otukts skull alla folk har fått dricka vredens vin."
Upp 14:9
  Och efter dem följde en tredje ängel som sade med hög röst: "Den som tillber odjuret och dess bild och tar emot dess märke på sin panna eller sin hand,
Upp 14:10
han skall få dricka Guds vredes vin, som hällts upp oblandat i Guds vredes bägare, och han skall pinas med eld och svavel inför de heliga änglarna och inför Lammet.
Upp 14:11
Och röken från deras pina stiger i evigheters evighet, och de får ingen lättnad vare sig dag eller natt, dessa som tillber odjuret och dess bild, var och en som tar emot märket med dess namn.