Läs bibeltext

3 Mos 27:24
Under friåret skall åkern återgå till den som sålde den, den hör ju till hans ärvda jord.
3 Mos 27:25
All värdering skall ske efter tempelvikt, dvs. 20 gera per sikel.
3 Mos 27:26
  Det som är förstfött bland boskapen och som tillhör Herren redan genom att vara förstfött får ingen helga. Vare sig det är en oxe eller ett får tillhör det Herren.
3 Mos 27:27
Gäller det ett orent djur skall det friköpas efter fastställt värde med tillägg av en femtedel. Om det inte friköps, skall det säljas efter fastställt värde.
3 Mos 27:28
Gäller det något som är förverkat till Herren, något som en man vigt åt Herren av sin egendom, vare sig det är en människa eller ett boskapsdjur eller en ärvd åker - inget av detta får säljas eller friköpas. Allt som har förverkats till Herren är högheligt och tillhör Herren.
3 Mos 27:29
Man får inte friköpa en människa som har förverkats till Herren; hon måste dödas.
3 Mos 27:30
  Tiondet av jorden, både jordens gröda och trädens frukt, tillhör Herren, det är helgat åt Herren.
3 Mos 27:31
Om någon vill köpa tillbaka något av sitt tionde, skall han lägga till en femtedel av värdet.
3 Mos 27:32
Gäller det tionde av nötboskap eller får, allt som vallas av herdar, skall vart tionde djur vara helgat åt Herren.
3 Mos 27:33
Man får inte undersöka om det är bra eller dåligt, och man får inte byta ut det. Men om man byter ut det, skall både det första djuret och det som lämnas i utbyte vara heligt. Det får inte köpas tillbaka.
3 Mos 27:34
  Dessa är de bud som Herren gav israeliterna på Sinaiberget genom Mose.