Läs bibeltext

4 Mos 35:26
Om dråparen lämnar området kring den asylstad dit han flytt,
4 Mos 35:27
och blodshämnaren träffar på honom utanför asylstadens område, då kan blodshämnaren döda dråparen utan att dra blodskuld över sig.
4 Mos 35:28
Dråparen måste stanna i sin asylstad tills översteprästen avlider. Först efter översteprästens död får han återvända till sin egen jord.
4 Mos 35:29
Detta skall vara gällande lag för er genom alla släktled, var ni än bor.
4 Mos 35:30
  Om någon dräper en annan människa, får dråparen dödas bara på vittnens uppgifter. Ett enda vittnesmål räcker inte för en dödsdom.
4 Mos 35:31
  Ni får inte ta emot lösen för en mördares liv. Förtjänar hans brott döden, skall han straffas med döden.
4 Mos 35:32
Inte heller får ni ta emot lösen för en som har tagit sin tillflykt till en asylstad, så att han åter kunde bo ute i landet, innan prästen har avlidit.
4 Mos 35:33
  Ni får inte vanhelga det land ni bor i. Blod vanhelgar landet, och landet kan inte få någon försoning för det blod som utgjutits där utom genom blodet från den som utgöt det.
4 Mos 35:34
Ni får inte orena landet där ni bor, det land där jag har min boning. Jag, Herren, har min boning bland israeliterna.
4 Mos 36:1
Familjeöverhuvudena i gileaditernas släkt trädde nu fram. Gilead var son till Makir, son till Manasse; gileaditerna var alltså en av Josefs söners släkter. De kom med sitt ärende till Mose och hövdingarna, israeliternas familjeöverhuvuden,
4 Mos 36:2
och sade: "Herren har befallt dig, herre, att genom lottning fördela landet mellan israeliterna som deras egendom. Du har också fått Herrens befallning att vår broder Selofchads arv skall ges åt hans döttrar.