Läs bibeltext

4 Mos 36:12
De gifte sig inom de släkter som härstammade från Manasse, Josefs son, och deras egendom stannade kvar inom den stam som deras fädernesläkt tillhörde.
4 Mos 36:13
  Detta var de bud och bestämmelser som Herren gav israeliterna genom Mose på Moabs hedar, vid Jordan, mitt emot Jeriko.

Femte Moseboken — Deuteronomium
 
5 Mos 1:1
Detta är vad Mose förkunnade för Israels folk i öknen öster om Jordan, i ödemarken nära Suf, mellan Paran och Tofel, Laban, Haserot och Di Sahav,
5 Mos 1:2
elva dagsresor från Horeb på vägen över Seirs berg, till Kadesh Barnea.
5 Mos 1:3
Det fyrtionde året, på första dagen i elfte månaden, förkunnade Mose för israeliterna allt vad Herren hade befallt honom att säga till dem.
5 Mos 1:4
Mose hade då besegrat amoreernas kung Sichon, som härskade i Heshbon, och vid Edrei hade han besegrat Bashans kung Og, som härskade i Ashtarot.
5 Mos 1:5
Öster om Jordan, i Moab, inledde Mose denna undervisning i lagen. Han sade:
5 Mos 1:6
  Herren, vår Gud, talade till oss på Horeb: "Länge nog har ni dröjt kvar vid detta berg.
5 Mos 1:7
Bryt nu upp och gå mot amoreernas berg och mot deras grannar i Jordandalen, i bergsbygden, i Låglandet, Negev och kusttrakten. Gå till kanaaneernas land, till Libanon och ända till den stora floden, Eufrat.
5 Mos 1:8
Härmed överlämnar jag landet åt er. Gå och ta i besittning det land som Herren med ed har lovat att ge era fäder Abraham, Isak och Jakob och deras efterkommande."
5 Mos 1:9
  Vid samma tid sade jag till er: "Ensam orkar jag inte bära er.