Läs bibeltext

Jos 24:1
Josua samlade alla Israels stammar i Shekem. Han kallade till sig Israels äldste och överhuvuden, domare och förmän, och de trädde fram inför Gud.
Jos 24:2
Därefter talade Josua till hela folket: "Så säger Herren, Israels Gud: För länge sedan bodde era förfäder - Terach, Abrahams och Nachors far - på andra sidan floden Eufrat, och de tjänade andra gudar.
Jos 24:3
Men jag hämtade er stamfar Abraham från landet på andra sidan Eufrat och lät honom vandra omkring i hela Kanaan. Jag gjorde hans ättlingar talrika, jag gav honom Isak,
Jos 24:4
och åt Isak gav jag Jakob och Esau. Esau fick Seirs bergsbygd att ta i besittning, Jakob och hans söner flyttade ner till Egypten.
Jos 24:5
Jag sände Mose och Aron, och jag slog Egypten med de tecken som jag gjorde där. Sedan förde jag er ut därifrån.
Jos 24:6
När jag förde era fäder ut ur Egypten och ni hade kommit fram till havet, satte egypterna efter era fäder med vagnar och vagnskämpar ut i Sävhavet.
Jos 24:7
Då ropade ni till Herren, och han lät mörker sänka sig mellan er och egypterna, han lät havet dränka dem. Med egna ögon såg ni vad jag gjorde med egypterna. När ni hade bott en lång tid i öknen
Jos 24:8
förde jag er till amoreernas land, de som bodde öster om Jordan. De anföll er, men jag gav dem i ert våld så att ni kunde inta deras land, och jag utrotade dem åt er.
Jos 24:9
Sedan gick Moabs kung Balak, Sippors son, till anfall mot Israel. Han skickade bud efter Bileam, Beors son, för att han skulle förbanna er.
Jos 24:10
Men jag ville inte låta Bileam göra det, han måste välsigna er i stället, och så räddade jag er undan honom.
Jos 24:11
När ni hade gått över Jordan och kommit till Jeriko anfölls ni av invånarna där - amoreer, perisseer, kanaaneer, hettiter, girgasheer, hiveer och jevuseer - men jag gav dem i ert våld.