Läs bibeltext

4 Mos 36:1
Familjeöverhuvudena i gileaditernas släkt trädde nu fram. Gilead var son till Makir, son till Manasse; gileaditerna var alltså en av Josefs söners släkter. De kom med sitt ärende till Mose och hövdingarna, israeliternas familjeöverhuvuden,
4 Mos 36:2
och sade: "Herren har befallt dig, herre, att genom lottning fördela landet mellan israeliterna som deras egendom. Du har också fått Herrens befallning att vår broder Selofchads arv skall ges åt hans döttrar.
4 Mos 36:3
Men om de gifter sig med män från andra israelitiska stammar, så kommer deras arvslott att skäras bort från våra fäders egendom och läggas till den egendom som ägs av deras nya stam. På så sätt mister vi en del av vår jord.
4 Mos 36:4
Och när israeliternas friår kommer har deras arvslott fogats till den egendom som ägs av deras nya stam och har skurits bort från vår fädernestams egendom."
4 Mos 36:5
  På Herrens befallning gav då Mose israeliterna följande påbud:
  Josefs söners stam har rätt.
4 Mos 36:6
Detta är vad Herren befaller i fråga om Selofchads döttrar: De får gifta sig med vem de vill, bara det sker inom en släkt som tillhör deras fädernestam.
4 Mos 36:7
Ingen israelitisk jord får övergå från en stam till en annan. Varje israelit skall hålla kvar sin fädernestams egendom.
4 Mos 36:8
En kvinna som har ärvt egendom inom en israelitisk stam får bara gifta sig med någon som tillhör en släkt inom hennes fädernestam, detta för att varje israelit skall få behålla sina fäders egendom.
4 Mos 36:9
Ingen jord får övergå från en stam till en annan. Varje israelitisk stam skall hålla kvar sin egendom.
4 Mos 36:10
  Selofchads döttrar gjorde som Herren hade befallt Mose.
4 Mos 36:11
Machla, Tirsa, Hogla, Milka och Noa, Selofchads döttrar, gifte sig med söner till sina farbröder.