Läs bibeltext


Jesus Syraks vishet
 
Syr 1:0
Många värdefulla gåvor har kommit oss till del genom lagen och profeterna och deras efterföljare, och Israel är därför värt att berömmas för sin bildning och vishet. Det är emellertid angeläget inte bara att de som läser dessa skrifter själva ökar sin kunskap utan också att de genom sin lärdomssträvan kan bli till nytta för sin omgivning både i tal och i skrift. Min farfar Jesus, som länge hade ägnat sig åt studiet av lagen, profeterna och de andra fäderneärvda skrifterna och blivit utomordentligt förtrogen med dem, kände sig därför manad att lämna ett eget bidrag till bildnings- och vishetslitteraturen, för att de som strävar efter lärdom skulle göra ännu större framsteg i lagens efterföljd genom att ta del av även detta arbete.
  Jag vill nu be läsaren att vara välvillig och uppmärksam och att visa överseende om en eller annan formulering kan förefalla misslyckad, trots den möda som är nedlagd på översättningen. Ty denna bok, som ursprungligen avfattades på hebreiska, kan inte ge samma intryck när den översätts till ett annat språk. Inte bara den utan också själva lagen, profetiorna och de andra skrifterna ter sig åtskilligt annorlunda i sin ursprungliga form.
  När jag kom till Egypten under kung Euergetes trettioåttonde regeringsår och slog mig ner där för en tid, mötte jag en icke obetydlig grad av bildning och fann det då ytterst angeläget att själv visa iver och flit genom att översätta denna bok. Under den tid som sedan gått har jag brukat mycken omsorg och skicklighet på att göra boken färdig, för att kunna ge ut den till nytta också för dem i främmande land som strävar efter lärdom och som redan har inrättat sina liv i enlighet med lagen.
Syr 1:1
    All vishet kommer från Herren
    och finns hos honom för evigt.
Syr 1:2
    Vem kan räkna havets sandkorn,
    regnets droppar och evighetens dagar?
Syr 1:3
    Vem kan utforska himlens höjd,
    jordens vidd och havets djup?
Syr 1:4
    Före allt annat skapades visheten;
    tanke och insikt finns till av evighet.
Syr 1:6
    För vem har vishetens rot blivit röjd?
    Vem känner dess sinnrika planer?
Syr 1:8
    En enda är vis. Väldig och fruktansvärd
    sitter han på sin tron: Herren.
Syr 1:9
    Han själv skapade visheten och såg på den,
    mätte den och utgöt den över alla sina verk.
Syr 1:10
    Allt som lever har fått del av hans gåva,
    i rikt mått har den skänkts åt dem som älskar honom.
Syr 1:11
    Gudsfruktan är en ära och en berömmelse,
    en lycka och en festglädjens krans.
Syr 1:12
    Gudsfruktan fyller hjärtat med fröjd,
    ger lust och glädje och ett långt liv.